Regulamin konkursu

Regulamin konkursu architektonicznego

OBIEKT ROKU W SYSTEMACH ALUPROF 2022 - 2024

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof 2022 - 2024", zwanego dalej konkursem, jest firma ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: Aluprof).  
 2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin). 
 3. Konkurs trwa od  dnia 06.05.2024 r. do dnia 15.07.2024 r. 
 4. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych budowli architektonicznych, w których zastosowano systemy aluminiowe Aluprof, a także promowanie współczesnej architektury, stworzenie forum dla jej prezentacji oraz dyskusji na temat najnowszych realizacji i projektów architektonicznych. 
 5. Konkurs jest konkursem publicznym i dotyczy obiektów wykonanych w systemach Aluprof w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Warunkiem zgłoszenia obiektu budowlanego do konkursu jest ukończenie elewacji budynku (w obiekcie nadal mogą trwać prace wykończeniowe). 
 6. Wszelkie informacje o konkursie  znajdują się na stronie internetowej www.aluprof.com oraz future-builders.com/konkurs

§2 Uczestnictwo

 1. Konkurs przeznaczony jest dla architektów, których obiekty w systemach Aluprof  zostały zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., a których zgłoszenie i obiekt zgłoszenia spełniają warunki Regulaminu. Ilość obiektów zgłoszonych przez tego samego architekta jest nieograniczona.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaprojektowanie wskazanego w ust. 1 obiektu i wysłanie zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza, w sposób wskazany w ust.7. 
 5. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do dnia 15.07.2024 r. 
 6. Zgłoszenia należy przesyłać  korzystając z formularza elektronicznego on-line lub za pośrednictwem poczty. Wypełniony formularz winien zostać przesłany w terminie do ostatniego dnia przesyłania zgłoszeń tj do dnia 15.07.2024 r. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane po jego weryfikacji, poprzez przesłanie zgłaszającemu osobnego e maila. 
 7. Zgłoszenie należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podaną na stronie internetowej pod adresem www.aluprof.com lub future-builders.com/konkurs tzn. należy podać dokładne dane architekta obiektu (imię i nazwisko/nazwa, forma prawna, adres, telefon, adres poczty elektronicznej),  osoby zgłaszającej  obiekt   (imię i nazwisko/nazwa, forma prawna, adres, telefon, adres poczty elektronicznej) oraz dane obiektu ( nazwa obiektu, nazwa inwestora, nazwa firmy wykonawczej , adres obiektu  oraz zastosowane systemy Aluprof), a także dołączyć dokumentację zdjęciową zgłaszanego obiektu. Wymagany jest widoczny ogólny widok obiektu. Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać zdjęcia o minimalnej wielkości 2400 x 1600 pikseli. 
 8. Przesłane zgłoszenia winny zawierać oświadczenie autora/ów zgłaszanego obiektu zgody na wykorzystanie przekazanego zdjęcia / zdjęć na potrzeby konkursu i do innych celów marketingowych oraz ich zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych tj. imię i nazwisko autora projektu bądź pracowni architektonicznej , nazwę firmy wykonawczej , nazwę inwestora oraz przesłanych zdjęć zgłoszonego obiektu,  na cele i w zakresie związanym z konkursem. 
 9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do konkursu i wykorzystanie ich w celach marketingowych. Oświadczenie w tym przedmiocie zostanie dokonane poprzez formularz zgłoszenia, bądź poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty. 
 10. Dopuszcza się dokonanie zgłoszenia obiektu do konkursu przez osoby trzecie , nie będące autorem/ami obiektu, posiadające upoważnienie autora/ów do dokonania tej czynności oraz zgodę autora/ów autorów na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby konkursu oraz na opublikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do konkursu Osoby trzecie dokonujące zgłoszenia, zobowiązane są do złożenia Organizatorowi oświadczenia architekta/ów, w imieniu którego dokonują zgłoszenia celem uczestniczenia przez niego/nich w konkursie, wyrażającego zgodę na dokonywanie oświadczeń w jego imieniu w sprawach związanych z konkursem, w tym oświadczeń określonych w ust.8 i 9 oraz w § 5 ust.1, 2 i 8 Regulaminu. Zgłaszający winni załączyć zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgody autorów/współautorów obiektu  na przetwarzanie ich danych osobowych tj imię i nazwisko autora projektu bądź pracowni architektonicznej, nazwę firmy wykonawczej, nazwę inwestora oraz przesłanych zdjęć zgłoszonego obiektu, na cele i w zakresie związanym z konkursem. 
 11. Zgłaszający obowiązany jest do podania wszystkich autorów/współautorów zgłaszanego obiektu. Złożenie zgłoszenia jest oświadczeniem w tym zakresie zgłaszającego. Postanowienia ust.10 stosuje się odpowiednio. 
 12. Aluprof  nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności względem osób trzecich za treść zgłoszenia dokonanego przez zgłaszającego w ich imieniu.

§3 Nagrody

 1. W konkursie przewidziano trzy nagrody – po jednej dla każdej z trzech osób wyłonionych w sposób wskazany w §4, w tym za: a) 1 miejsce -przyznana zostanie nagroda w wysokości 50 000,00 zł, b) 2 miejsce -przyznana zostanie nagroda w wysokości 30 000,00 zł, c) 3 miejsce -przyznana zostanie nagroda w wysokości 15 000,00 zł. 
 2. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez zwycięzców. 
 3. Przyznane w konkursie nagrody mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku uzyskania nagrody przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej Aluprof odprowadzi odpowiedni podatek oraz wystawi zwycięzcy odpowiednie potwierdzenie. W przypadku uzyskania nagrody przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą obowiązki podatkowe związane z otrzymaną nagrodą obciążają zwycięzcę. 
 4. Architekci 10 obiektów nominowanych w konkursie otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomu.

§4 Przebieg konkursu

 1. Wyboru pracy konkursowej dokona Jury Konkursowe, które składać się będzie z architektów, reprezentantów prasy branżowej i osób działających w branży architektonicznej lub budowlanej. Pełny skład Jury widnieje na stronie future-builders.com/konkurs .Członkowie jury wyrażają odrębną zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych tj. imię i nazwisko, stopień naukowy, zawód  oraz zdjęcie w celu i zakresie związanym z konkursem, w tym na publikację ich na stronie future-builders.com/konkurs . 
 2. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Organizator konkursu przygotuje wszystkie przyjęte zgłoszenia wraz z załączoną do nich dokumentacją i wyłoni z nich 50 prac, które zakwalifikują się do dalszego etapu. Obrady Jury Konkursu zostaną przeprowadzone w lipcu - wrześniu 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali w październiku 2024 r. 
 3. Konkurs będzie podzielony na trzy etapy: a) w I etapie - Organizator konkursu wyłoni 50 prac, spośród prac zgłoszonych, które zakwalifikują  się do dalszego etapu, b) w II etapie - Jury Konkursowe wyłoni 10 prac, spośród zakwalifikowanych prac w I etapie , które zostaną zakwalifikowane do III etapu, c) w III etapie - Jury Konkursowe wyłoni 3 prace, spośród zakwalifikowanych prac w II etapie, z których każda zdobędzie jedną z trzech nagród wskazanych w §3. 
 4. Wszyscy autorzy  obiektów budowlanych , których obiekty zakwalifikują się do 50 obiektów wyłonionych przez Organizatora, wezmą udział w uroczystej gali podsumowującej konkurs, która odbędzie się w październiku 2024 r.  Zaproszenia wraz z podaniem terminu oraz lokalizacji odbycia się Gali zostaną wysłane przez Aluprof  do zainteresowanych. 
 5. Wyniki I etapu  zostaną opublikowane na stronie future-builders.com/konkurs w ciągu 15 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń, wyniki II i III etapu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali w październiku 2024 r.  

§5 Plebiscyt na najciekawszy Obiekt Roku 2022 - 2024 r.

 1. W terminie od dnia 16.07.2024 r. do dnia 16.08.2022 r. internauci będą mieli możliwość głosowania on-line na stronie internetowej Konkursu "Obiekt Roku w Systemach Aluprof", celem wyboru najciekawszego obiektu, spośród obiektów zgłoszonych do konkursu. 
 2. Każdy odwiedzający stronę może zagłosować tylko raz. Wśród osób głosujących, których wytypowany obiekt zajmie I miejsce jako najciekawszy zostanie wylosowanych 10 nagród rzeczowych od Aluprof. 
 3. Architekt, którego obiekt uzyska największą liczbę głosów, otrzyma tytuł "Wyróżnienie Internautów". 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Zwycięskie obiekty budowlane zostaną zaprezentowane w mediach branżowych i publicznych. Prezentacja może zawierać informacje o wykorzystanych materiałach Aluprof , nazwę inwestora, imię i nazwisko autora projektu, nazwę firmy wykonawczej. Zgłaszający dokonując zgłoszenia wyraża na to zgodę. 
 2. Aluprof  nabywa prawo do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie obiektów budowlanych w zakresie publikowania i prezentowania ich na wystawach, w kraju i za granicą, przez czas nie określony, z zachowaniem praw autorskich. Zgłaszający poprzez złożenie zgłoszenia do konkursu wyraża na powyższe zgodę. 
 3. Wszystkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: konkurs@aluprof.eu 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2024 r.  
 5. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w siedzibie Aluprof lub na stronie internetowej future-builders.com/konkurs 
 6. Materiały reklamowe konkursu mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 
 8. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na: a) prezentację obiektu zgłoszonego do konkursu, zgodnie z ust.1 i 2, b) przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, zawód, miejsce zatrudnienia) w celach związanych z konkursem. 
 9. Wszelkie spory powstałe w trakcie trwania konkursu, a nie przewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 10. Każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Organizatora, na tryb przeprowadzenia konkursu,  w formie pisemnej, w terminie 7 dni od jego zakończenia. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie. 
 12. W sprawach w nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane w postaci imienia, nazwiska, firmy, adresu e-mail, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, telefonu w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu posłużą jedynie do weryfikacji udziału osoby zgłaszającej w procesie projektowania / realizacji zgłaszanego budynku, a także: - do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do konkursu - do kontaktu w przypadkach konieczności uzupełnienia / doprecyzowania informacji wymaganych do przyjęcia zgłoszenia lub do odpowiedniego przedstawienia zgłoszonego obiektu na stronie konkursu https://future-builders.com/ko... lub wyjaśnienia powstałych nieścisłości w informacjach - do kontaktu w innych istotnych sprawach związanych z udziałem projektu danej osoby w konkursie.
 2. Dane w postaci adresu e-mail podanego w formularzu głosowania posłużą jedynie do kontaktu w przypadku gdy osoba głosująca zostanie wylosowana do otrzymania za udział w głosowaniu nagrody rzeczowej wspomnianej w regulaminie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości wysłania wypełnionego formularza zgłoszenia lub – w przypadku głosowania internetowego - brakiem możliwości oddania głosu.
 3. Dane osobowe opisane w punktach 1 i 2 są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej „RODO”) (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Aluprof S.A., w szczególności organizacja konkursu oraz nadzór nad nim). Osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na wskazanej podstawie.
 4. Administratorem danych osobowych jest spółka ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu
 5. Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Aluprof SA oraz zewnętrznemu dostawcy usługi administracji strony internetowej konkursu. Dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO*, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i zarchiwizowane aż do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wysłanego na adres konkurs@aluprof.eu. Dane projektantów obiektów zgłoszonych do konkursu, umieszczone na stronie https://future-builders.com/ko... przy zdjęciach obiektów pozostają widoczne na tej stronie także po zakończeniu konkursu. Dane osób biorących udział w głosowaniu dla internautów zostaną usunięte po wylosowaniu przewidzianych regulaminem nagród rzeczowych i po dostarczeniu ww nagród.
 8. Informacja o żądaniu usunięcia danych wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 9. Osobie która podała swoje dane w formularzu głosowania lub w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu w każdej chwili przysługuje prawo do żądania od Aluprof SA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu należy przesłać informację z żądaniem na adres konkurs@aluprof.eu.
 10. Osobie, która podała swoje dane w formularzu głosowania lub w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
 11. Osobie, która podała swoje dane w formularzu głosowania lub w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu przysługuje prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.
 12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora znajdą Państwo pod adresem: https://aluprof.com/rodo.