ZASADY KONKURSU

Konkurs „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym co 2 lata. V edycja konkursu skierowana jest do pracowni architektonicznych i architektów, których projekty zostały zrealizowane przy wykorzystaniu systemów firmy Aluprof, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku (oraz wcześniejszych, które nie zostały zgłoszone w poprzedniej edycji konkursu). Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych brył takich budynków, a tym samym – promowanie współczesnej architektury oraz stworzenie forum do dyskusji na temat najnowszych projektów i realizacji architektonicznych.

Ramy czasowe konkursu

Ogłoszenie Konkursu – 06.05.2024 r.
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń – 15.07.2024 r.
Głosowanie internautów – 16.07.2024 – 16.08.2024 r.
Obrady jury – lipiec - wrzesień 2024 r.
Ogłoszenie wyników - 16.10.2024 r.

Przesyłanie zgłoszeń

Zgłoszenia można przesyłać w terminie nie późniejszym niż 15.07.2024.

 • za pomocą formularza zgłoszeńń
 • pocztą do godz. 24.00 ostatniego dnia przesyłania zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego)
 • pocztą elektroniczną do ostatniego dnia przesyłania zgłoszeń na adres e-mail sekretariatu konkursu: konkurs@aluprof.eu . Przyjęcie e-maila będzie potwierdzane wysyłką e-maila zwrotnego w ciągu dwóch dni od otrzymania wiadomości.

Bez potwierdzenia zgłoszenie jest nieważne.

Nagrody w konkursie

W konkursie przewidziano trzy nagrody – architekci zwycięskich obiektów otrzymają:

 • 1 miejsce - nagroda w wysokości 50 000 zł
 • 2 miejsce - nagroda w wysokości 30 000 zł
 • 3 miejsce - nagroda w wysokości 15 000 zł
Przebieg konkursu

Konkurs będzie podzielony na trzy etapy:

 • Etap 1: Organizator konkursu ze wszystkich nadesłanych prac wyłoni 50 , które zakwalifikują się do II etapu. Obiekty które zakwalifikowały się do 50 obiektów zostaną opublikowane na stronie konkurs.aluprof.eu w ciągu 15 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
 • Etap 2: Jury konkursowe wyłoni, z zakwalifikowanych prac, 10 prac, które zostaną zakwalifikowane do III etapu.
 • Etap 3: W III etapie spośród zakwalifikowanych prac, Jury Konkursowe wyłoni 3, które zdobędą wskazane nagrody pieniężne.
Ogłoszenie wyników

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu obrad Jury i będzie miało miejsce podczas uroczystej gali w dniu 16 października 2024 r.

W ramach Plebiscytu dla internautów na najciekawszy Obiekt Roku w Systemach Aluprof - edycja 2024 zgłoszenie z największą liczbą głosów otrzyma tytuł Wyróżnienie Internautów.

Prezentacja obiektów

Zgłoszone do konkursu obiekty będą prezentowane na stronie Konkursu: future-builders.com/konkurs. Zwycięskie oraz wyróżnione obiekty zostaną zaprezentowane w mediach branżowych oraz publicznych. Prezentacja będzie zawierać informacje : imię i nazwisko autora projektu lub nazwę biura architektonicznego, nazwę wykonawcy/-ów, nazwę inwestora oraz nazwy zastosowanych systemów firmy Aluprof.

Wymagane dokumenty

Zgoda architekta

W przypadku, gdy zgłaszającym nie jest autor projektu, zgłoszenie należy uzupełnić o zgodę architekta/pracowni architektonicznej na udział projektu w Konkursie Obiekt Roku w Systemach Aluprof - edycja 2024.

Oświadczenie to powinno zawierać: datę wystawienia zgody, dokładną nazwę i adres zgłaszanego obiektu, dane teleadresowe architekta/pracowni architektonicznej, pieczęć firmową i imienną oraz podpis.


Zdjęcia

Zgłoszenia muszą zawierać dokumentację zdjęciową zgłaszanego obiektu, na której musi być widoczny ogólny widok obiektu względem okolicy.

Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać zdjęcia o minimalnej wielkości 2400 x 1600 px. Zdjęcia mogą zostać przekazane na nośniku CD/DVD lub przesłane pocztą elektroniczną.


Oświadczenie

Niniejszym zgłaszam wymieniony budynek do Konkursu publicznego "Obiekt Roku w Systemach Aluprof"

Oświadczam, iż budynek spełnia wszystkie warunki Konkursu, z którymi się zapoznałem/-am i akceptuję te warunki bez zastrzeżeń.


Zgoda na publikację

Działając w imieniu i na rzecz podmiotu dokonującego zgłoszenia do Konkursu "Obiekt Roku w Systemach Aluprof ", niniejszym oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich twórców/współtwórców oraz zgadzam się na zgłoszenie obiektu/-ów do "Konkursu Obiekt Roku w Systemach Aluprof " oraz na opublikowanie w mediach publicznych zgłoszonego/-ych obiektu/-ów jak również do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów marketingowych firmy ALUPROF SA.

 • Data, miejscowość
 • Podpis zgłaszającego,
 • Pieczątka firmowa

Wszystkie ww zgody i oświadczenia zamiast dokumentów w formie papierowej lub ich skanów mogą być przysłane przez autora projektu pocztą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail zawierającej zbiorczo wszystkie ww treści.

Konkurs dla internautów - plebiscyt na najciekawszy obiekt roku 2024

W terminie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 16.08.2024 r. internauci będą mieli możliwość głosowania on-line na stronie internetowej konkurs.aluprof.eu, celem wybrania najciekawszego obiektu spośród obiektów zgłoszonych do konkursu.

Każdy odwiedzający stronę może zagłosować tylko raz. Wśród osób głosujących, których wytypowany obiekt zajmie I miejsce jako najciekawszy zostanie wylosowanych 10 nagród rzeczowych od Aluprof.

Architekt, którego obiekt uzyska największą liczbę głosów internautów, otrzyma "Wyróżnienie Internautów".

Sekretariat konkursu

ALUPROF SA
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko - Biala
e-mail: konkurs@aluprof.eu
future-builders.com/konkurs

Regulamin konkursu

Pełny regulamin konkursu dostępny jest tutaj.