Regulamin Future Builders

Informacje ogólne:

Zakładając konto na portalu future-builders.com, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Aluprof S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (KRS 0000106225, REGON 070424429, NIP 5470242884) tel.: +48 (33) 819 53 00, fax: +48 (33) 822 05 12, e-mail: aluprof@aluprof.eu w celu rejestracji na portalu future-builders.com, co jest jednoznaczne z otrzymywaniem informacji z nim związanych, w szczególności na podany adres poczty elektronicznej. 

WAŻNE: W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

Zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.

Aluprof S.A. będzie przetwarzał wskazane przez Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) RODO*. Podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w projektach czy wydarzeniach związanych z portalem future-builders.com.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Aluprof S.A. mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://aluprof.eu/firma/rodo

Kto i w jakim celu będzie miał dostęp do Państwa danych:

Dane jakie Państwo podają, posłużą do Państwa weryfikacji (w szczególności poprawności danych i chęci przystąpienia do projektu future-builders.com,) oraz do otrzymywania informacji związanych z tym projektem, w tym w szczególności informacji o organizowanych w ramach projektu spotkaniach on-line. Dodatkowe dane w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy i miejscowości są nam potrzebne do weryfikacji Państwa tożsamości w celu uczestnictwa w spotkaniach online na żywo wraz z możliwością zadawania pytań za pomocą czatu. 

Podane przez Państwa dane zostaną ujawnione: 

  1. Upoważnionym pracownikom/współpracownikom Aluprof S.A., zewnętrznej obsłudze systemów informatycznych (tylko w celu utrzymania systemu), zewnętrznej firmie, która wspiera organizację i działania marketingowe projektu future-builders.com oraz zewnętrznemu dostawcy usługi mailingowej. Państwa dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom Państwowym, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Współuczestnikom, prowadzącym (moderatorom) oraz zaproszonym gościom konferencji on-line; W uzasadnionych przypadkach zewnętrznej obsłudze prawnej, audytorskiej oraz Inspektorowi Ochrony Danych Aluprof S.A. 

Okres przetwarzania Państwa danych:

Dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji usługi projektu future-builders.com, aż do momentu gdy:

  1. zgoda zostanie wycofana, co można uczynić klikając w odnośnik „rezygnuję” znajdujący się w dolnej części każdej wiadomości otrzymanej w ramach projektu future-builders.com,  lub poprzez przesłanie informacji z żądaniem wycofania zgody na adres kontakt@future-builders.com w konsekwencji czego Newsletter zaprzestanie być wysyłany,
  2. uzyskamy informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne,
  3. upłynie termin do 3 lat po zakończeniu projektu future-builders.com

Dodatkowo, informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż archiwalne, do momentu wystąpienia ewentualnych roszczeń. 

Państwa prawa:

Mają Państwo prawo do żądania od Aluprof S.A dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. Niektóre ze wskazanych praw mogą być ograniczone w stosowaniu w zależności od kontekstu przetwarzania. W tym celu należy przesłać informację z żądaniem na adres kontakt@future-builders.com.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Oznacza to, że 
Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu wykorzystaniu do oceny niektórych Państwa czynników osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Informujemy również, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej.

WAŻNE: jeżeli jakiekolwiek zapisy są dla Państwa niejasne prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Inspektorem ochrony Danych, który z chęcią wyjaśni wszystkie Państwa wątpliwości (iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00).